اخبار


فراخوان پذیرش مقالات

 پذیرش مقالات کنگره سالیانه سرطان های دستگاه ادراری از تاریخ 1 خرداد ماه 1402 آغاز شد و تا تاریخ 30 تیر ماه 1402 ادامه خواهد داشت.

اخبــاربرگزار كنندگان همایش


حامیان کنگره