محور های مقالات

* اپیدمیولوژی و عوامل خطرزا

* اتیولوژی

* تازه های تشخیص و مرحله بندی

* تازه های درمان (جراحی،رادیوتراپی،ایمونوتراپی ،هورمون تراپی،شیمی درمانی،سلول های بنیادی و ژن درمانی)

* سبک زندگی (تغذیه ،فعالیت بدنی،خود مراقبتی ،استرس)

 


اخبــاربرگزار كنندگان همایش


حامیان کنگره