ارکان کنگره

 

دکتر محسن آیتی

دکتر محمدرضا نوروزی

رئیس کنگره

رئیس مرکز تحقیقات اروانکولوژی

دکتر سید علی مومنی

دکتر مجتبی حداد

دبیر علمی کنگره

دبیر اجرایی  کنگره

دکتر عرفان امینی

دکتر حسن اینانلو

دبیر علمی کنگره

دبیر اجرایی کنگره

 


اخبــاربرگزار كنندگان همایش


حامیان کنگره