گروه های هدف

 

 15 امتیاز بازآموزی

 برای متخصصین رشته های :

اورولوژی،انکولوژی،رادیوتراپی،پاتولوژی و پزشکی هسته ای


اخبــاربرگزار كنندگان همایش


حامیان کنگره